Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MOY TOY s.r.o. (ďalej len VOP)

I. Základné ustanovenia

 

Tieto VOP upravujú práva a povinnosti spoločnosti MOY TOY s.r.o., so sídlom Albinov 1349, 078 01 Sečovce, IČO: 50 619 748, DIČ: 2120400436, IČ DPH: SK2120400436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 40364/V (ďalej len „predávajúci“) a našich zákazníkov (ďalej len „kupujúci“) , ktoré upresňujú zmluvný vzťah uzavretý prostredníctvom internetového obchodu www.moytoy.net. Tieto VOP sú kupujúcemu voľne prístupné a kupujúci má možnosť sa s nimi oboznámiť pred vlastným uskutočnením objednávky.

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka zákona č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov, ako aj s tým súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

Podnikateľom sa pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcimi informáciami  v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov, ako aj s tým súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a dokument Spôsoby dopravy, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

 

II. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webovej stránke, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, s potvrdením o prijatí objednávky a jej akceptácii s číslom objednávky, názvom a špecifikáciou tovaru, s údajom o cene a nákladmi na doručenie (poštovné), spôsobe úhrady a o predpokladanej dobe doručenia tovaru, prípadne ďalšími informáciami. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo zrušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod VI. Objednávanie tovaru.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky si ju skontrolovať a prípadne opraviť.

 

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dojedanom množstve, kvalite a prevedení.

Predávajúci tovar zabalí pred prepravou spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a na jeho ochranu.

 

Vzhľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 1 000,- Eur vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

 

III. Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.moytoy.net. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom).

V rámci reklamačného konania sú od kupujúcich vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo formou e-mailu.

 

IV. Prevádzkový čas predajcu

 

Kupujúci môže tovar objednať cez internetový obchod nepretržite alebo e-mailom na adresu : stavebnice@moytoy.net, prípadne telefonicky na č. +421 911 557 787 alebo +421 911 557 789 Objednávky budú potvrdzované po ich zaevidovaní najneskôr však najbližší pracovný deň a potvrdenie objednávky bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Počas dní, na ktoré pripadajú štátne sviatky, alebo dni pracovného pokoja budú objednávky potvrdzované najbližší pracovný deň po takomto dni.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie týchto podmienok.

 

V. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line internetovom obchode sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné  vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, mimo poplatkov za balenie, dopravu, poštovné a pod.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru za ktorú predmetný tovar predávajúci ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom internetovom obchode.

 

VI. Objednávanie tovaru

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude

uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

 

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v dobe objednania.

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 zákona č 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci oznámil odstúpenie od zmluvy a odoslal najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ustanovením § 517 odst.1 Občianskeho zákonníka môže kupujúci odstúpiť len k časti predmetu zmluvy, ak časť záväznej objednávky bola doručená.

Adresa na odstúpenie a spätné zaslanie tovaru:

MOY TOY s.r.o.

Zoltána Kodálya 767

924 00 Galanta

Tovar prosíme nezasielať dobierkou!

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý,  vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek 4 zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri  predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy:

 1. pri predaji tovaru, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 2. pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená prevodom na tento bankový účet, alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Ak je kupujúcim právnická osoba vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu bude vykonané výlučne bankovým prevodom.

 

VIII.  Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba vopred bankovým prevodom,
 2. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club),
 3. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca alebo Slovenská pošta),
 4. platba na zálohovú faktúru
 5. platba v hotovosti pri osobnom odbere.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na tovare prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

 

IX. Dodacie podmienky

Osobný odber:

Tovar môže prevziať iba kupujúci, ktorý sa preukáže číslom objednávky zaslaným od predávajúceho alebo osobnými údajmi, ktoré sú súčasťou objednávky.

Zasielanie prepravnou službou – GLS a DPD:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou. Podmienkou je odoslanie objednávky a jej vyfakturovanie do 12:00 hod. a tovar je aktuálne na sklade. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 24 hodín. Doručovanie je iba počas pracovných dní.

Výhody doručenia sú:

 • tovar bude vždy doručený do Vašich rúk – domov , alebo do práce,
 • možnosť sledovať cez internet kde sa momentálne Vaša zásielka nachádza,
 • v cene je poistenie balíka do hodnoty 331,94 € u GLS , pri DPD je poistenie až do 2 500,- €

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky , poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu stavebnice@moytoy.net, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Zasielanie Slovenskou poštou na adresu:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať na jeho zvolenú adresu Slovenskou poštou. Podmienkou je odoslanie objednávky jej vyfakturovanie do 12:00 hod., tovar sa nachádza na sklade a hmotnosť objednávky neprekračuje 10 kg. Slovenská pošta doručuje tovar obvykle do 3 pracovných dní po celej SR. Cena poštovného a balného sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Poistenie balíka je do hodnoty zakupovaného tovaru.

Slovenskou poštou je možné zasielať všetky stavebnice do hmotnosti 10 kg.

Do Českej republiky je možná platba na dobierku a platba vopred.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou zásielkovou službou,
 • poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou zásielkovou službou.

Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete tu.

 

X. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad (faktúra), alebo pokladničný blok vystavený elektronickou registračnou pokladnicou.

 

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 25.10.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.