Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci:

MOY TOY s.r.o., Albinov 1349, 078 01 Sečovce  IČO: 50 619 748

Kupujúci – spotrebiteľ:

fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Doba na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením.

Na tento účel môžete použiť:

formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou tohto poučenia (str.3), ktorý môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: stavebnice@moytoy.net. Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka.

Doba na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, tzn. kúpnu cenu bez nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená a  po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

3. Spôsob vrátenia tovaru

Tovar môžete zaslať na adresu: MOY TOY s.r.o., Zoltána Kodálya 767, 924 00 Galanta alebo priniesť osobne na túto adersu, prípadne volať na tel. č.  +421 911 557 787.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý,  vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s Obchodným zákonníkom § 458 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.).

 

4. Poškodený tovar

Kupujúci – spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 • Pri doručení prepravcom:

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, príp. poškodenie balíka) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

GLS: Tovar je poistený do výšky 331,94 € za každý balík, je však nutné ho skontrolovať pri prevzatí od prepravcu. Neskoršie reklamácie prepravca GLS neuznáva. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo je porušená páska, tovar od prepravcu neprevezmite a informujte nás prostredníctvom e-mailu stavebnice@moytoy.net. Prepravcovia sú však veľmi spoľahliví, ide o mizivé percento reklamácií. V prípade potreby neváhajte využiť zákaznícku linku spoločnosti GLS 18 585. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky zistíte po jeho prevzatí, je nutné do 24  hodín zaslať vypísaný zápis o poškodení zásielky na adresu stavebnice@moytoy.net.

DPD: Každý balík prepravovaný prostredníctvom DPD je poistený až do výšky 2 500,- € na Slovensku a 520,- € do zahraničia. V prípade potreby môžete využiť zákaznícky servis spoločnosti 18 373 bez predvoľby z ktoréhokoľvek miesta v SR čase od 7:30 hod – 18:00 hod. Pri poškodení balíka je potrebné spísať „Škodový zápis“ do 3 pracovných dní. Následne je potrebné podať reklamáciu emailom

Slovenská pošta : Pokiaľ poškodenú zásielku prevezmete a zistíte poškodenie tovaru až neskôr, reklamáciu uplatnite najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní, na Vašej pobočke Slovenskej pošty. Budete potrebovať kompletné balenie zásielky, faktúru k tovaru a OP. Pracovník pošty s Vami spíše zápis o škode a protokol o uplatnení nároku na náhradu škody. Následne oznámte podrobnosti prostredníctvom e-mailu  stavebnice@moytoy.net (uveďte číslo nákupného dokladu, čo konkrétne nie je v poriadku a taktiež kontakt priamo na seba). Náš pracovník Vás bude do 48 hodín informovať o ďalšom postupe.

 • Osobný odber:

Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. Akékoľvek poškodenie tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné nahlásiť najneskôr v deň prevzatia – kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu stavebnice@moytoy.net alebo telefonicky na tel. č +421 911 557 787. Neskoršie reklamácie poškodenia tovaru nebudú uznané. Poškodenie tovaru, ktoré nebolo zjavne viditeľné v čase prevzatia, je potrebné nahlásiť prostredníctvom e-mailu  stavebnice@moytoy.net.

 

5. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár.

Predávajúci *:

MOY TOY s.r.o., Albinov 1346, 078 01 Sečovce IČO: 50 619 748

Kupujúci (spotrebiteľ **):

Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na zakúpený tovar:

 • Číslo faktúry:
 • Popis tovaru/služby:
 • Dátum prevzatia tovaru:
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa:
 • Adresa spotrebiteľa:
 • Číslo účtu v tvare IBAN::
 • Dôvod reklamácie spotrebiteľa:
 • E- mailová adresa spotrebiteľa:

 

Dátum                                       Podpis

 

*Nehodiace sa preškrtnite, údaj o predajcovi nájdete v hlavičke daňového dokladu – faktúry.

** Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.